ارتباط مستقیم با مدیریت فروشگاه خوش آمدید نمونه سوالات پیام نور کتابخانه مرجع فروش ویژه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه به دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید

دانلود پروژه طراحي صندلي تحرير مخصوص دانشگاه آزاد واحد مشهد

دانلود پروژه طراحي صندلي تحرير مخصوص دانشگاه آزاد واحد مشهد

مقدمه :


موضوع مورد تحقيق در اين پروژه صندلي دسته دار كلاس مي باشد .


صندلی یکی از وسایلی است که امروزه نیاز فردی و واجب مردم به حساب می آید و از لوازمی است که باید در طراحی و ساخت آن حتما استانداردها ونکات ایمنی و حفاظتی رعایت شود چون تاثیر مستقیم با سلامتی انسان دارد و اگر این استاندارد ها و نکات ایمنی رعایت نشود باعث ایجاد امراضی از قبیل کمر درد ,پا درد و ناراحتیهای عضلانی و اختلال درسلامتی جسمی می شود.


یکی از بهترین نکاتی که در طراحی صندلی باید رعایت شود اینست که صندلی در چه فضایی و برای چه شخصی ساخته می شود صندلی آموزشی از صندلیها ی بسیار مهم در زندگی امروز است که کمتر به آن توجه می شود. در میان اجزای مبلمان اموزشی صندلی تحریر بصورت مداوم وتقریبا در تمام ساعات درسی مورد استفاده قرار می گیرد

صندلی تحریر به عنوان یکی از تجهیزات مورد استفاده در آموزش در یادگیری نادیده گرفته شده. استفاده از مبلنان آموزشی وصندلی تحریر غیر استاندارد باعث ایجاد عوامل نا مطلوبی از قبیل عدم تمرکز,ایجاد خستگی ,پایین امدن میزان یادگیری و به وجود آمدن ناراحتیهای جسمانی می شود.

 

 

فهرست مطالب


1-    مرحله اول : انتخاب موضوع                                                         11
2-1-  تفسیر مشکل                                                                 16
4      -1- اثبات امکان تحقیقوتحقق هر یک از موضوعات                                                15
5 -1- تدوین جدول زمان بندی                                                                    15
2-    مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل                                                    17
1-2- آنالیز نیاز                                                                            18
1-1-2- گرد آوری اطلاعات                                                                 18
1-1-1-2- سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی                                                 18
2-1-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                                             21
3-1-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                    21
2-2- آنالیز رابطه اجتماعی                                                                           22
1-2-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                 22
1-1-2-2- پروسه استفاده                                                                    22
2-1-2-2-پروسه بعد از استفاده                                                                  22
3-1-2-2- شناسایی گروههای معین در ارتباط با محصول                                       23
4-1-2-2- نوع ارتباط گروههای معین                                                            23
5-1-2-2- شناخت استفاده کنندگان                                                     23
9-1-2-2- وندلیزم                                                                            25
2-2-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                               26
3-2-2 تدوین دستورالعمل طراحی                                                               30
4-2-2- ارائه ایده                                                                      30
3-2- آنالیز رابطه محیطی                                                                       31
1-3-2- گرد آوری اطلاعات                                                                      31
2-3-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                   33
3-3-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                   33
4-2- آنالیز توسعه تاریخی                                                                            34
1-4-2- گرد اوری اطلاعات                                                                            34
5-2- آنالیز بازار                                                                           36
1-1-5-2- تجارت مبلمان در ایران                                                        39
2-1-5-2- مشکلات صادرلت مبلمان ایران                                                      40
3-5-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                                       41
4-5-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                            41
6-2- آنالیز فنی و جسمی                                                                          42
1-6-2- گرد آوری اطلاعات                                                                    42
1-1-6-2- رابطه جسمی                                                                          42
2-1-6-2- اندام سنجی جوانان                                                         42
2-2-1-6-2- نشستگاه                                                                  44
3-1-6-2- صندلی ارگونومیک                                                    48
4-1-6-2- توسیه طراحی صندلی از طرف انجمن عوامل انسانی                    51
3-1-6-2- ویژگیهای صندلی از نظر کارشناسان                                               53
2-6-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                     54
3-6-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                              56
4-6-2- ارائه ایده                                                              56
7-2- آنالیز ساختار                                                                      57
1-7-2- گرد آوری اطلاعات                                                            57
3-7-2- ارائه ایده                                                                     57
8-2- آنالیزرابطه استتیک و سمبلیک                                                               58
1-8-2- زیبایی چیست                                                                          58
1-1-8-2- زیبایی شناسی چیست                                                            59
2-1-8-2- استتیک در طراحی صنعتی                                                     60
3-1-8-2- بررسی ارزشهای استتیک در عناصر گشتالت                                    62
1-3-1-8-2- فرم                                                                   64
2-3-1-8-2- رویه                                                              65
3-3-1-8-2-  متریال                                                               66
4-3-1-8-2- رنگ                                                                      66
1-4-1-8-2- عملکرد ساختاری رنگ                                          67
2-4-1-8-2- عملکرد ارگونومیک رنگ                         68
2-8-2-  پالایش تخصصی و نقد وضع 71
3-8-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                    74
4-8-2- ارائه ایده                                                                                75
9-2- آنالیز سیستماتیک                                                                                76
1-9-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع  موجود                                                 76
1-1-9-2- روابط عملی                                                                           76
2-9-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                               77
3-9-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                              77
10-2- آنالیز استاندارد                                                                          78
1-10-2- گرد آوری اطلاعات                                                                78
1-1-10-2- استانداردهای کلاس درس                                                                   78
2-1-10-2- استاندارد محصولات فولاد استنلس استیل                                                     78
3-1-10-2- استاندارد پیچ و مهره و واشر                                                     83
4-1-10-2- استاندارد میخ پرچ ها                                                                         83
3-1-10-2- استاندارد mdf                                                                                          
11-02 آنالیز مواد و روش ساخت                                                                       85
1-11-2-گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                    85
1-1-11-2- انواع MDF                                                                                                   
2-1-11-2- پلی پرو پیلن                                                                    90
3-1-11-2- استنلس استیل                                                                    91
4-1-11-2- آلومینیوم                                                                       93
2-1-2- آنالیز مونتاژ                                                                    95
12-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                        95
13-2- آنالیز بسته بندی                                                                   96
1-13-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                   96
2-13-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                          96
14-2- آنالیز حمی ونقل و انبارداری                                                             97
2-14-2- تدوین دستورالعمل طراحی                               99
15-2- آنالیز فروش وخدمات پس از فروش                                              100
جمع بندی مرحله دوم                                                                             101
للیست خواسته ها و انتظارات                                                                  101
مرحله سوم : حل های مشکل                                                                      103
مرحله چهارم : ارزیابی                                                                                  108

فهرست نمودار ها


نمودار 1, رنج سنی گروه استفاده کننده                                                    27
نمودار 2و3 , تشکیل درس در کلاس                                                    25      
نمودار 5 , مشکلات کاربران با محصول                                                       28   
نمودار 6 ,میزان خسارت به محصول                                                           29      
نمودار 7 , آسیب های وارد شده به داده                                             29
نمودار8 , درک استتیک تولید صنعتی در فرایند طراحی                                           61
نمودار 9 , عناوین رنگی کاربران                                                                73
نمودار 10 , علایق کاربران به فرمها                                                                  73
نمودار 11 , علایق کاربران به مواد و متریال                                                          74


فهرست جداول


جدول شماره 1, انتخاب موضوع                                                 11
جدول شماره 2 , تفسیر شکل 1                                                       13
جدول شماره 3 , تفسیرشکل 2
جدول شماره 4 , زمان بندی                                            15
جدول شماره 5 , تجارت مصنوعات چوبی در ایران                                              39
جدول شماره 6 , اندام سنجی                                                            43
جدول شماره 7 , اندازه های پشتی                                                          46   
جدول شماره 8 , جدول استاندارد فولاد استنسل استیل                                          49
جدول شماره 9 ,مشخصات MDF                                                                                     
جدول شماره 10 , جدول غربال                                                      108
جدول شماره 11 , جدول امتیاز گذاره                                108

 

 

 

شامل 110 صفحه word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tarahi-sandali-tahrir_646496_4739.zip3.3 MB

تبلیغات

دانلود پایان نامه و پروژه